095-073-6523 apartmentbta@gmail.com

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่าทุกท่าน ร่วมกันโหวตจำนวนห้องเช่าขั้นต่ำที่ต้องถูกควบคุมโดยประกาศฯ สคบ.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3e62hsOgGqCmJjCc98fXaxKWR9cntoAdd_BgMEXP9QhQqBA/viewform

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่าทุกท่าน ร่วมกันโหวตจำนวนห้องเช่าขั้นต่ำที่ต้องถูกควบคุมโดยประกาศฯ สคบ. เพื่อนำข้อมูลไปใช้นำเสนอต่อสคบ.ในการประชุมวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นี้นะครับ