095-073-6523 apartmentbta@gmail.com

สมาคมการค้าผู้ประกอบการ
ธุรกิจห้องเช่า

ผู้เป็นแกนนำแนวหน้าในการรวบรวมผู้ประกอบการ อพาร์ตเม้นต์ห้องพัก คอนโด ห้องเช่า ฯลฯ รวมถึงเป็นแกนนำในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจาก "ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา” ทั้งในแง่ของการดำเนินคดีฟ้องร้องในศาลปกครอง , ติดต่อประสานงานกับภาครัฐ, ช่วยเหลือผู้ประกอบการฯที่ได้รับความเดือดร้อนจาก ประกาศฯ , และจัดกิจกรรมประชุม อบรม

previous arrow
next arrow
Slider

Andrew Butler

Photographer & Illustrator

Andrew Butler

Photographer & Illustrator

previous arrow
next arrow
Slider

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

ถาม / ตอบ

นโยบายและแผนการ

ติดต่อสมาคม

สมัครสมาชิก

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า (Apartment Business Trade Association หรือ “ABTA”)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2561  โดยกลุ่ม “ทีมงานเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า” ผู้เป็นแกนนำแนวหน้าในการรวบรวมผู้ประกอบการ อพาร์ตเม้นต์ห้องพัก คอนโด ห้องเช่า ฯลฯ รวมถึงเป็นแกนนำในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจาก “ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา” ทั้งในแง่ของการดำเนินคดีฟ้องร้องในศาลปกครอง , ติดต่อประสานงานกับภาครัฐ, ช่วยเหลือผู้ประกอบการฯที่ได้รับความเดือดร้อนจาก ประกาศฯ , และจัดกิจกรรมประชุม อบรม เสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและการเขียนสัญญาเช่าห้อง ที่ผ่านมา

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัยกับสมาชิก

เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์

เสริมสร้างความรู้ ให้ผู้ประกอบการ ปรับปรุงมาตรฐานห้องเช่า ทักษะการบริหารงาน และในแง่การมอบบริการที่ดีต่อลูกค้า

เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ เสนอปัญหาอุปสรรคและความต้องการต่อหน่วยงานรัฐและเอกชน

  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

EasyNet + ABTA” ห้องละ 60 บาท ความเร็ว 20/5 Mbps

EasyNet + ABTA” ห้องละ 60 บาท ความเร็ว 20/5 Mbps

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “EasyNet + ABTA” ห้องละ 60 บาท (ขั้นต่ำ 2000 บาทต่อตึก) ความเร็ว 20/5 M ...

  กิจกรรม / ประชุม / เสวนา

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

1. มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการ หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา และการเสวนาให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดยสมาชิกจะสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือราคาพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิก
2. มีสิทธิได้รับคำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านข้อสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากผู้เชี่ยวชาญ
3. มีสิทธิได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ โดยเข้าเป็นสมาชิกทาง line@, ทางห้องกลุ่มแชทไลน์ของสมาคม, และทาง facebook กลุ่มปิด เฉพาะสำหรับสมาชิก
4. มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ “ผู้เช่าดี-หอพักดี” ที่จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลให้ผู้ประกอบการได้พิจารณาและตรวจสอบก่อนที่จะรับผู้เช่าเข้าพักในสถานประกอบการ ฟรี ถึง 31 ธันวาคม 2562
5. มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือแนะนำช่างต่างๆ รวมถึงผู้รับเหมางานทั้งระบบและโครงสร้าง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการห้องเช่า
6. มีสิทธิได้รับการอำนวยความสะดวกในการติดต่อร้านค้าซื้อของใช้ในธุรกิจห้องเช่าในราคาขายส่ง