095-073-6523 apartmentbta@gmail.com

Apartment Business Trade Association

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

  1. มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการ หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา และการเสวนาให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดยสมาชิกจะสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือราคาพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิก
  2. มีสิทธิได้รับคำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านข้อสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากผู้เชี่ยวชาญ
  3. มีสิทธิได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ โดยเข้าเป็นสมาชิกทาง line@, ทางห้องกลุ่มแชทไลน์ของสมาคม, และทาง facebook กลุ่มปิด เฉพาะสำหรับสมาชิก
  4. มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ “ผู้เช่าดี-หอพักดี” ที่จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลให้ผู้ประกอบการได้พิจารณาและตรวจสอบก่อนที่จะรับผู้เช่าเข้าพักในสถานประกอบการ ฟรี ถึง 31 ธันวาคม 2562
  5. มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือแนะนำช่างต่างๆ รวมถึงผู้รับเหมางานทั้งระบบและโครงสร้าง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการห้องเช่า
  6. มีสิทธิได้รับการอำนวยความสะดวกในการติดต่อร้านค้าซื้อของใช้ในธุรกิจห้องเช่าในราคาขายส่ง